logo
  • Amt für Volksschule und Sport
  • Uffizi per la scola popularea ed il sport
  • Ufficio per la scuola popolare e lo sport

profilo

Ordner zur Beruflichen Orientierung - ordinatur per l'orientaziun professiunala - raccoglitore per l'orientamento professionale

Liadira: Kunststoff Ordner
Numer da l'artitgel: 01.3824
Chasa editura: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung GR Amt für Berufsbildung Graubünden

Categorias: , , .

Lehrplan21

recumandà

1. Klasse Sek I 2. Klasse Sek I 3. Klasse Sek I

CHF 10.00

«profilo» serva a rimnar, ad ordinar ed a structurar ils documents ed a planisar ils singuls pass da la tscherna da professiun. Perquai ch’i vegn lavurà durant il process cun documents da differentas funtaunas e da different geners, procura l’ordinatur per survista. Logos illustrativs dattan structura e porschan agid d’orientaziun.
En la part davos da l’ordinatur pon vegnir rimnads la brev da motivaziun, il curs da vita ed ulteriurs documents impurtants.
Uschia han las pli impurtantas accumpagnadras ed ils pli impurtants accumpagnaders da la tscherna da professiun, sco geniturs, persunas d’instrucziun e da cussegliaziun, la pussaivladad da prender invista – cuminaivlamain cun ils giuvenils – dals pass fatgs, vegnints e planisads.
Remartga: Il register cuntegnì en l’ordinatur è vegnì actualisà ed adattà e po vegnir chargià giu sur il link qua sutvart.
La Cussegliaziun da professiun metta a disposiziun fegls da lavur e fegls d’infurmaziun per l’orientaziun professiunala sin la pagina «profilo» per chargiar giu. Plinavant infurmescha ella las persunas d’instrucziun en ses newsletter, uschespert ch’in document è vegnì actualisà.
Solange Vorrat
«profilo» serva a rimnar, ad ordinar ed a structurar ils documents ed a planisar ils singuls pass da la tscherna da professiun. Perquai ch'i vegn lavurà durant il process cun documents da differentas funtaunas e da different geners, procura l'ordinatur per survista. Logos illustrativs dattan structura e porschan agid d'orientaziun.
En la part davos da l'ordinatur pon vegnir rimnads la brev da motivaziun, il curs da vita ed ulteriurs documents impurtants.
Uschia han las pli impurtantas accumpagnadras ed ils pli impurtants accumpagnaders da la tscherna da professiun, sco geniturs, persunas d'instrucziun e da cussegliaziun, la pussaivladad da prender invista – cuminaivlamain cun ils giuvenils – dals pass fatgs, vegnints e planisads.
Remartga: Il register cuntegnì en l'ordinatur è vegnì actualisà ed adattà e po vegnir chargià giu sur il link qua sutvart.
La Cussegliaziun da professiun metta a disposiziun fegls da lavur e fegls d'infurmaziun per l'orientaziun professiunala sin la pagina «profilo» per chargiar giu. Plinavant infurmescha ella las persunas d'instrucziun en ses newsletter, uschespert ch'in document è vegnì actualisà.